GDPR | AK Hlaváček & Krampera

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s účinností nové evropské legislativy, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) došlo k nové úpravě pravidel ochrany osobních údajů fyzických osob.

Na ochranu osobních údajů byl naší advokátní kanceláří vždy kladen velký důraz, pročež se i nyní důsledně připravila na novou právní úpravu a vzhledem k tomu, že si cení důvěry svých klientů, rozhodla se aktualizovat zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jak o svých klientech shromažďuje, používá, sděluje, předává a ukládá informace, a které odráží bezpečnostní opatření a pravidla již dříve přijatá advokátní kanceláří pro zabezpečení adekvátní ochrany osobních údajů našich klientů.

Advokátní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které jsou jí na základě smlouvy o poskytování právních služeb klientem poskytnuty, i nadále zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy. Veškeré informace související se zpracováním osobních údajů klienta anebo údajů, které klient pro naplnění podmínek smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláři předal, jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a výlučně za účelem splnění pokynů klienta a naplňování smlouvy o poskytování právních služeb, k čemuž se advokátní kancelář i nadále zaručuje dodržovat zavedená technická a organizační opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo podmínky Nařízení a souvisejících předpisů a aby byla zajištěna ochrana práv našich klientů.

Advokátní kancelář prohlašuje, že i nadále bude vyvíjet veškeré úsilí technicky a organizačně zabezpečit ochranu Vašich osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či odposlechům, či k jejich jinému neoprávněnému zpracování.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese akrhk@hlavacek-krampera.cz nebo osobně v sídle advokátní kanceláře.

Dovolte nám poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci.

V Praze dne 21. 5. 2018

JUDr. Tomáš Hlaváček, jednatel                    JUDr. Zdeněk Krampera, jednatel

Nařízení obsahuje řadu Vašich práv jakožto subjektu údajů, které pro Vaši informaci přikládáme Žádost subjektu údajů.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat zde.